عصرابهر: با توجه به در رأس امور بودن مجلس، تحولات باید از اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شروع شود تا تحولات بزرگتری در کشور رقم بخورد.