عصر ابهر : مشارکت مردم را برای موفقیت در تمام عرصه های ملی ضروری.