جاودانه های استاد ایرج برای اولین بار در شهرستان ابهر اجرا شد